Dr Wiktor Cajsel

Autor następujących publikacji książkowych z zakresu specjalizacji prawo sportowe i prawo pracy:

 „Unia Europejska i Sport. Implikacje członkostwa Polski w Unii Europejskiej dla polskiego sportu” pod redakcją Jacka Foksa „Prawne aspekty zatrudniania sportowców w Polsce a prawo Unii Europejskiej” – Wiktor Cajsel Polski Instytut Spraw Międzynarod. i Ministerstwo Sportu RP, Warszawa 2006

 

Komentarz do Ustawy o sporcie kwalifikowanym

Wydawnictwo CH BECK, 2006
www.ksiegarnia.beck.pl

Kodeks pracy. Komentarz

Wydawnictwo CH BECK, 2006
www.ksiegarnia.beck.pl

 

Kodeks pracy. Komentarz do nowelizacji

Wydawnictwo CH BECK, 2004
www.ksiegarnia.beck.pl

 

 

Podstawy prawne zatrudnienia zawodników profesjonalnych

Wydawnictwo CH BECK, 2004
www.ksiegarnia.beck.pl

 

 

 

Spółka Akcyjna w praktyce pod redakcją Zdzisława Gordona „Sportowa Spółka Akcyjna” – Wiktor Cajsel

Wydawnictwo Verlag Dashofer, 2003

 

 

 

„Status prawny sportowców” pod redakcją Andrzeja Kijowskiego „Status prawny sportowców i stosunki prawne łączące sportowców z innymi podmiotami” – Wiktor Cajsel Seria „Sport i Prawo”, Wydawnictwo PTPS, Poznań 2000

 

 

 

 Tytuły czasopism i publikacji naukowych z zakresu prawa sportowego:

„Sport wyczynowy”

 • „Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji „Sport i prawo z europejskiej perspektywy (Bratysława, 22 maja 2009 roku)
 • „Zasady zatrudniania obcokrajowców w polskich klubach koszykówki”
 • „Zwalczanie dopingu w sporcie w świetle przepisów „Ustawy o sporcie kwalifikowanym”
 • „Karanie wykroczeń w sporcie kwalifikowanym”
 • „Nadzór nad działalnością związków sportowych w świetle przepisów
 • „Ustawy o sporcie kwalifikowanym”
 • „System licencyjny sędziów sportowych”
 • „Formy prawne działalności klubów sportowych”
 • „Reguły odpowiedzialności odszkodowawczej i porządkowej stron profesjonalnych kontraktów sportowych”
 • „Dzika karta w polskim sporcie żużlowym”
 • „Zaszczyt czy obowiązek – czyli o stosunku do reprezentowania kraju”
 • „Sprawozdanie ze spotkania roboczego państw–członków Międzynarodowej Federacji Związków Zawodowych Piłkarzy (FIFPro) z krajów Unii Europejskiej (Bruksela, 10–11 marca 2004 roku)”
 • „Licencje sportowe – ich cel, forma i treść”
 • „Licencje sędziowskie”
 • „Prawne aspekty „porzucenia pracy” przez zawodnika – profesjonalistę”
 • „Prawne aspekty zwalczania dopingu w polskich klubach sportowych”
 • „Zatrudnianie zawodników – obcokrajowców w polskich klubach sportowych”
 • „Koncesje na prowadzenie działalności w zakresie sportu profesjonalnego”
 • „Sytuacja prawna zawodnika profesjonalnego zdyskwalifikowanego za stosowanie dopingu w świetle przepisów prawa pracy”
 • „Czas pracy zawodników profesjonalnych”
 • „Strony umowy o pracę zawodnika profesjonalnego”
 • „Sprawozdanie z VIII Konferencji Naukowej PTPS-u w Poznaniu”
 • „Elementy treści umowy o pracę zawodnika profesjonalnego”
 • „Podstawy zatrudniania zawodników profesjonalnych po nowelizacji Ustawy o kulturze fizycznej z dnia 4 listopada 1999 roku”
 • „Cele i zadania związku zawodowego piłkarzy”
 • „Charakter prawny instytucji karty zawodniczej (karty zgłoszenia)”
 • „Sprawozdanie z Kongresu Międzynarodowej Federacji Związków Zawodowych Piłkarzy (FIFPro) – Kopenhaga, 5-7 maja 2000 roku”
 • „Charakter prawny Sportowej Spółki Akcyjnej”
 • „Sprawozdanie z IX Konferencji Naukowej PTPS-u w Warszawie”
 • „Sprawozdanie z Kongresu Międzynarodowej Federacji Związków Zawodowych Piłkarzy (FIFPro) – Rzym, 26-28 stycznia 2001 roku”
 • „Kształt katalogu praw i obowiązków zawodników profesjonalnych”
 • „Sprawozdanie z X Konferencji Naukowej PTPS-u w Warszawie”
 • „Sprawozdanie z Kongresu Międzynarodowej Federacji Związków Zawodowych Piłkarzy (FIFPro) – Paryż, 6-9 grudnia 2001 roku”

„Kultura Fizyczna”

 • „Sprawozdanie z VII Konferencji Naukowej PTPS-u w Świeradowie Zdroju”
 • „Charakter prawny uczniowskich klubów sportowych”

„Przegląd Sądowy”

 • „Glosa do wyroku SN z dnia 27 lutego 1997 roku (I PKN 17/97)”

„Orzecznictwo Sądów Polskich” (OSP)

 • „Glosa do wyroku SN z dnia 9 lutego 2000 roku (I PKN 528/99)”
 • „Glosa do wyroku SN z dnia 28 marca 2002 roku (I PKN 32/01)”

„Prawo Spółek”

 • „Sportowa Spółka Akcyjna jako szczególny rodzaj spółki kapitałowej”

„Rzeczpospolita”

 • „Anaboloki na stadionie”

„Klub Sportowy”

 • „Działalność PTPS-u”
 • „Kontrakty w polskim sporcie”
 • „W obronie praw sportowców”

Tytuły czasopism i publikacji naukowych z zakresu prawa pracy oraz innych gałęzi prawa:

„Przegląd Sądowy”

 • „Glosa do wyroku SN z dnia 9 kwietnia 1997 roku (I PKN 69/97)”
 • „Radca prawny substytutem adwokata”

„Służba Pracownicza”

 • „Dopuszczalność wydawania nakazu zapłaty w sprawach ze stosunku pracy”
 • „Wokół urlopu wychowawczego i urlopu macierzyńskiego”
 • „Uwagi w kwestii odwołania powołanego pracownika”
 • „Outsourcing usług a zmiana podmiotowa pracodawcy (art. 231 k.p.)”

„Monitor Prawniczy”

 • „Glosa do wyroku SN z dnia 17 maja 2007 roku (III BP 5/07)”
 • „Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce”
 • „Instytucja wypowiedzenia zmieniającego w świetle orzecznictwa SN”
 • „Glosa do wyroku SN z dnia 21 listopada 1985 roku (I PRN 90/85)”
 • „Pracowniczy zakaz konkurencji”
 • „Uwarunkowania zakazu reklamy niektórych towarów w prawie polskim”
 • „Glosa do wyroku SN z dnia 17 lutego 1998 roku (I PKN 532/97)”
 • „Uwagi w kwestii dopuszczalności ograniczania wynagrodzenia adwokacko – radcowskiego na podstawie art. 102 KPC”
 • „Glosa do wyroku SN z dnia 5 listopada 1998 roku (I PKN 421/98)”
 • „Glosa do wyroku SN z dnia 4 kwietnia 2000 roku (I PKN 516/99)”
 • „Kara umowna a odpowiedzialność materialna pracownika”
 • „Problematyka wykładni oświadczeń woli na przykładzie umowy o pracę zawartej na czas określony”
 • „Prawna dopuszczalność ograniczania pełnomocnictwa substytucyjnego” (współautor – z Jolantą Turczynowicz – Kieryło)”
 • „Glosa do wyroku SN z dnia 21 lutego 2002 roku (I PKN 936/00)”

„Prawo Przedsiębiorcy”

 • „Wynagrodzenie za pracę”
 • „Premia nie dla każdego”
 • „Jak bez ryzyka rozwiązać umowę o pracę”
 • „Wypowiedzenie warunków pracy i płacy”
 • „Problematyka zadaniowego czasu pracy”
 • „Zagadnienie dopuszczalności przerywanego czasu pracy”
 • „Wypłata pracowniczego wynagrodzenia za pracę za pośrednictwem banku”
 • „Związkowcy szczególnie chronieni”
 • „Warunki prawnej dopuszczalności świadczenia pracy podczas zwolnienia lekarskiego”
 • „Wynagrodzenie za pracę”
 • „Zanim pracodawca wypowie umowę”
 • „Dyspozycja art. 231 KP, a prawo Unii Europejskiej”
 • „Skutki komercjalizacji i prywatyzacji dla zatrudnionych”
 • „Jak zatrudnić młodocianego”
 • „Zatrudnianie cudzoziemców”
 • „Problematyka przekazywania przez pracodawców zakładowych budynków mieszkalnych”
 • „Nagroda za lojalność”
 • „Problematyka ustnego wypowiedzenia umowy o pracę”
 • „Prawna dopuszczalność zrzeczenia się uprawnienia z art. 188 KP”
 • „Pracownik autorem utworu”
 • „Egzekucja z wynagrodzenia za pracę”
 • „Ryczałt za prace w godzinach nadliczbowych”
 • „Kara umowna w stosunku pracy”
 • „Ugodowe zniesienie zakazu konkurencji”
 • „Zmiana podmiotowa pracodawcy z modyfikacja treści stosunku pracy”
 • „Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego”
 • „Wybór roszczeń przy niezgodnym z prawem rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia (art. 52 KP)”
 • „Konsekwencje wadliwości alkomatu”
 • „(Nie) uczciwa konkurencja byłego pracownika”
 • „Układy zbiorowe – pogorszenie sytuacji pracowników”
 • „Wypłata wynagrodzenia a szkoda pracodawcy”
 • „Kiedy można wypowiedzieć umowę o pracę a kiedy rozwiązać bez wypowiedzenia”
 • „Wypowiedzenie umowy o pracę w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego”
 • „Większe płace i większe wymagania”
 • „Wypowiedzenie umowy o pracę a zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy”
 • „Klauzula konkurencyjna a przekroczenie umocowania”
 • „Gdy pracodawcy się umawiają”
 • „Likwidacja stanowiska nie jest przeszkodą”
 • „Wybór roszczeń przy niezgodnym z prawem rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia (art. 52 KP)”

„Prawo Spółek”

 • „Rozwiązanie umowy o pracę z byłym członkiem zarządu spółki z o.o. jako konsekwencja naruszenia zakazu konkurencji”
 • „Prawna dopuszczalność łączenia statusu pracowniczego ze statusem wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością”
  „Konsekwencje likwidacji spółki cywilnej w sferze stosunku pracy”
  „Glosa do wyroku SN z dnia 28 stycznia 2000 roku (I PKN 482/99)”

„Palestra”

„Glosa do wyroku SN z dnia 19 stycznia 1998 roku (I PKN 486/97)”

„Radca Prawny”

„Uwagi o instytucji godziwego wynagrodzenia za pracę”
„Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron a kwestia wad oświadczenia woli”
„Pojęcie układu warunkującego prawo do premii”
„Glosa do wyroku SN z dnia 8 maja 1997 roku (I PKN 129/97)”
„Kwestia „związania” pracownika poleceniem pracodawcy”
„Glosa do wyroku NSA z dnia 5 marca 1997 roku (II SA 1260/96)”
„Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów SN z dnia 9 października 1997 roku (III ZP 21/97)”
„Ustalanie wynagrodzenia za pracę”
„Podstawy prawne działalności związków zawodowych w polskim sporcie profesjonalnym”
„Glosa do wyroku SN z dnia 1 października 1998 roku (I PKN 363/98)”
„Glosa do wyroku SN z dnia 5 listopada 1998 roku (I PKN 417/98)”

„Rejent”

„Glosa do wyroku SN 14 maja 1998 roku (I PKN 121/98)”
„Glosa do postanowienia SN z dnia 28 kwietnia 1999 roku, I CKN 430/98”

„Pracodawca i Pracownik”

„Skuteczność porozumień pracodawców na tle dyspozycji art. 231 KP”
„Wynagrodzenie za pracę oraz zasady rządzące procesem jego ustalania”
„Problematyka zadaniowego czasu pracy”
„Zaskarżenie wypowiedzenia zmieniającego”

„Rzeczpospolita”

„Gdy pracodawca nie płaci wynagrodzenia”
„Ruchoma część wynagrodzenia”
„Zdążyć przed zwolnieniem”
„Zatrudnienie podczas zwolnienia”
„Wcale nie takie jasne (polemika)”
„Zatrudnienie z dobrodziejstwem inwentarza”

„Gazeta Prawna”

„Premia jako składnik wynagrodzenia za pracę”
„Zaskarżenie przez pracownika wypowiedzenia zmieniającego”
„Wypłata wynagrodzenia za pośrednictwem banku”
„Przerywany czas pracy”
„Przekształcenie porozumienia zmieniającego warunki pracy i płacy w wypowiedzenie zmieniające”
„Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy (na tle naruszenia art. 94 pkt 5 KP)”
„Granice swobody związkowej”
„Problematyka zakazu konkurencji”
„Warunki stosowania art. 102 KPC”
„Zatrudnianie młodocianych”
„Tryb konsultacji z organizacją związkową ”
„Dwa rodzaje odszkodowania”
„Obowiązują stare umowy – cz. I”
„Obowiązują stare umowy – cz. II”
„Wykonać czy odmówić”
„Praca na chorobowym”
„Problematyka wygaśnięcia stosunku pracy pracownika administracji publicznej”
„Nadpłata wynagrodzenia prowizyjnego – cz. I”
„Nadpłata wynagrodzenia prowizyjnego – cz. II”
„Nadpłata wynagrodzenia prowizyjnego – cz. III”
„Skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę z 3 do 1 miesiąca”
„Problematyka umowy o pracę wspólnika w spółce z o.o.”
„Łączenie różnych umów o pracę jest niedopuszczalne”
„Nie zawsze terminowa”
„Zwolnienie byłego prezesa spółki”
„Rozwiązanie umowy o pracę z nauczycielem”
„Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę”
„Zwolnienie z pracy przy redukcji zatrudnienia”
„Zwolnienie wbrew porozumieniu zbiorowemu”
„Odprawa w umowie zakładowej”
„Potrącania z wynagrodzenia za pracę”
„Rozwiązanie przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia”
„Ryczałt za pracę w godzinach nadliczbowych”
„Szczególna ochrona stosunku pracy członka władz związku zawodowego” – „Prawo Przedsiębiorcy – wkładka do Gazety Prawnej”
„Obowiązki pracownicze a szkoda w mieniu powierzonym”
„Prawo do wynagrodzenia a praca wykonywana w sposób wadliwy”
„Praca w godzinach nadliczbowych”
„Obciążanie pracowników ryzykiem prowadzenia działalności gospodarczej przez pracodawcę”
„Dochodzenie odszkodowania przy rozwiązaniu umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia”
„Zmiana podmiotowa pracodawcy a pracownicze uprawnienie odszkodowawcze”
„Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem a ochrona trwałości stosunku pracy pracownicy w okresie ciąży i macierzyństwa”
„Zwolnienie od obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia a uprawnienie do urlopu wypoczynkowego”
„Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych a zadaniowy czas pracy”
„Ustalenie stosunku pracy a forma umowy o pracę”
„Pomoc dziecka w gospodarstwie domowym a kwestia nawiązania stosunku pracy”
„Kwestia przedawnienia roszczeń w sprawach ze stosunku pracy”
„Nieprawidłowe świadectwo a obowiązek pracodawcy zwrotu przez pracownika nienależnych świadczeń”
„Utrata zaufania a kwestia wypowiedzenia umowy o pracę”
„Wina pracownika a obowiązki pracodawcy”
„Realizacja obowiązku podania przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę”
„Wypowiedzenie zmieniające a kwestia przyczynienia się pracownika do rozwiązania umowy o pracę”
„Czy kierowcy muszą kontrolować swoje zdrowie?”
„Gdy pracownik nie chce być oddelegowany”
„Dopuszczalność rozwiązania umowy o zakazie konkurencji przed terminem na jaki została zawarta”
„Jak daleko pracodawca może kontrolować pracownika?”
„Rozwiązanie umowy o pracę a zdenerwowanie pracownika”
„Odsetki od brutto czy od netto?”
„Gdy okradną pracownika”
„Zdrowie pracownika a obowiązki pracodawcy”
„Pracownica na wrotkach”
„Dobra osobiste zwalnianego pracownika”
„Gdy pracodawca chce mieć swobodę w potrącaniu kwot z wynagrodzenia za pracę”
„Zmiana pracodawcy a prawo do odprawy i odszkodowania”
„Należy współpracować z pracodawcą”
„Wypowiedzenie podczas choroby”
„Tajemnice pracodawcy a działalność byłego pracownika”
„Cudzoziemiec bez zgody – zatrudnienie ważne czy nie?”
„Dwie umowy ale czy dwa stosunki pracy?”
„Dwie umowy lecz czy dwa wynagrodzenia?”
„Egzekucja z wadliwego tytułu”
„Gdy zmieniamy treść umowy o pracę”
„Gdy pracownik się rozmyśli”
„Zakaz konkurencji bez odszkodowania”
„Krzywda pracownika a ustalenie zadośćuczynienia”
„Kiedy można przerwać pracę”
„Molestowanie seksualne a rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika”
„Czy prezes spółki z o.o. odpowiada za długi spółki?”
„Pracownik musi odpracować szkolenie”
„Od kiedy należy liczyć odsetki?”
„Jakie odszkodowanie przy wypowiedzeniu?”
„Plany likwidacji miejsc pracy a skuteczność wypowiedzenia umów o pracę”
„Płacić i wymagać”
„Gdy pracodawca nie wykona wyroku sądu pracy”
„Autor na umowę o pracę”
„Rozwiązanie za porozumieniem w czasie urlopu”
„Gdy pracownik wystawia pracodawcy „rachunek za pracę””
„Źródła przywilejów pracowniczych przy zwolnieniach grupowych”
„Syndyk jako pracodawca”
„Przedawnienie prawa do urlopu wypoczynkowego”
„Gdy zastępca choruje”
„Ustalenie istnienia stosunku pracy”
„Zmiana warunków płacy bez wypowiedzenia jest niedopuszczalna”
„Granice rozpoznania odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę”
„Skuteczność wypowiedzenia umowy o pracę a nabycie uprawnień do wcześniejszej emerytury”
„Wypadek przy pracy a rozwiązanie umowy o pracę”
„Pracownik przed sądem – kwestia wartości przedmiotu sporu”
„Zwolnienia grupowe a ponowne zatrudnienie”
„Czy trzeba wykonać każde polecenie?”
„Zatrudnienie młodocianego a zgoda rodziców”
„Dom na gruncie użytkowanym”
„Rozwiązanie klauzuli konkurencyjnej na mocy porozumienia stron”
„Ryczałt za pracę w godzinach nadliczbowych”
„Komornik zajmuje pensję”
„Emeryt dłużnikiem”
„Zanim umorzymy egzekucję”
„Gdy wykonawca jest niesolidny”
„Autor zatrudniony na umowę o dzieło”
„Prawna dopuszczalność zrzeczenia się uprawnienia z art. 188 KP”
„Zmiana pracodawcy a zmiana warunków pracy i płacy”
„Gdy zarząd jest wieloosobowy”
„Zmowa pracodawców”
„Klauzula konkurencyjna a przekroczenie umocowania”
„Pracodawca likwidowany – co może zrobić pracownik?”
„Wypłacone wynagrodzenie – szkodą pracodawcy”
„Pracownik nie pokwitował wypłaty”
„Umowa wykonana – brak zapłaty”
„Układy zbiorowe – pogorszenie sytuacji pracowników”
„Komornik sprzedaje, choć nie może”
„Konsekwencje wadliwości alkomatu”
„Mieszkanie w spadku po dziadku”
„Odprawa dla członka zarządu spółki akcyjnej”
„Oferta porozumienia”
„Gdy pracownik – akcjonariusz składa doniesienie”
„Amator czy profesjonalista”

„Fiskus”

„Kilka umów w jednym dokumencie”
„Wypłacanie wynagrodzenia za pracę za pośrednictwem banku”
„Problematyka instytucji z art. 251 KP”
„Urlop proporcjonalny – art. 1551 KP”
„Ekwiwalent za dojazd do pracy kierownika jednostki budżetowej”
„Okres zatrudnienia, od którego zależy wysokość odszkodowania z tytułu zwolnień grupowych”
„Zwolnienie grupowe – odprawa a wypowiedzenie umowy przez pracownika i rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron”
„Zwolnienie dyscyplinarne a prawo do odszkodowania z tytułu zwolnień grupowych”
„Zwolnienie grupowe – pracownica w ciąży”
„Zwolnienie grupowe – czy wzmiankę o odprawie umieszczać w świadectwie pracy”
„Problematyka zakazu konkurencji na tle nie wywiązywania się pracodawcy z obowiązku wypłacania stosownego odszkodowania wynikającego z klauzuli konkurencyjnej”
„Problematyka związania pracownika poleceniem pracodawcy w świetle poleceń zgodnych i niezgodnych z prawem karnym i przepisami innych gałęzi prawa”
„Problematyka rozwiązania umowy o pracę z nauczycielem”
„Czy można wypłacać wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych w formie ryczałtowej?”
„Obciążanie pracowników ryzykiem prowadzenia działalności gospodarczej pracodawcy”
„Obowiązki pracownicze a szkoda w mieniu powierzonym”
„Praca w godzinach nadliczbowych”
„Prawo do wynagrodzenia a praca wykonywana w sposób wadliwy”
„Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem a ochrona trwałości stosunku pracy pracownicy w okresie ciąży i macierzyństwa”
„Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych a zadaniowy czas pracy”
„Zwolnienie od obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia a uprawnienie do urlopu wypoczynkowego”
„Powstrzymanie się od pracy a obowiązki pracownicze”
„Prawo do odprawy emerytalnej radców prawnych”
„Ustalenie stosunku pracy a forma umowy o pracę”

„Poradnik Małej Firmy”

„Nadgodziny w równoważnym czasie pracy”
„Granice rozpoznania odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę”
„Charakter porozumień przy zwolnieniach grupowych”
„Zakaz konkurencji bez odszkodowania”
„Nagana pracownika a kwestia jego zawinienia”
„Art. 251 KP – warunki stosowania”
„Zmiana podmiotowa pracodawcy a prawo do odszkodowania”
„Urlop na godziny”
„Wypowiedzenie umowy o pracę”
„Czy można cofnąć oświadczenie o porozumieniu?”
„Wypowiedzenie w czasie niezdolności do pracy”
„Zatrudnienie młodocianego a zgoda rodziców”
„Mieszkanie w spadku”
„Budynek na gruncie użytkowanym”
„Ugodowe zniesienie zakazu konkurencji”
„Ryczałt za prace w godzinach nadliczbowych”
„Egzekucja z wynagrodzenia za pracę”
„Kłopoty z budową domu”
„Skutki nieuczciwych działań developera”
„Twórca zatrudniony na umowę o dzieło”
„Należy współpracować z pracodawcą”
„Gdy pracodawcy się umawiają”
„Zakaz konkurencji a przekroczenie umocowania”
„Pracodawca zlikwidowany – jakie wypowiedzenie?”
„Wypłata wynagrodzenia a kwestia szkody pracodawcy”
„Układy zbiorowe pracy – pogorszenie sytuacji pracowników”
„Pracownik nie pokwitował wypłaty”
„Gdy komornik łamie prawo”
„Porozumienie – gdy pracownik się rozmyśli”
„Delegacja na stałe”
„Czy można cofnąć oświadczenie o porozumieniu?”
„Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy podczas wypowiedzenia umowy o pracę”

„Edukacja Prawnicza”

„Skutki prawne zaskarżenia wypowiedzenia zmieniającego”

„Kadry i Płace w Administracji”

„Konstruowanie umów o pracę”
„Umowa o pracę a umowa cywilnoprawna”